Jdi na obsah Jdi na menu
 


Známé způsoby získávání elektrické energie

30. 3. 2015

Neobnovitelné zdroje energie

Za neobnovitelný zdroj energie je obvykle považován zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let. Jejich případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle.

a)uhlí

Jedná se o černo-hnědou hořlavou, sedimentární horninu, která se získává z hlubinných dolů (černé uhlí) nebo povrchově (hnědé uhlí).

Skládá se z uhlíku, vodíku, kyslíku a dalších příměsí. Odhadováno je, že světové zásoby uhlí dojdou v roce 2154.

b)ropa

Jedná se o přirozeně se vyskytující hořlavou kapalinu, která se skládá především z uhlovodíků.

Z ropy se také vyrábějí umělá zemědělská hnojiva.

c)zemní plyn

Jde o přirozeně vyskytující se směs uhlovodíku, kde je hlavní složkou metan a dále etan.

Využívá se jako palivo v automobilech, pro výrobu vodíku a při vytápění.

d)rašelina

Je směs částečně rozložených rostlin, nejčastější složkou bývá rašeliník. Rašeliniště pokrývají 2% povrchu Země.

Používá se jako palivo, v zemědělství se přidává do půdy díky schopnosti uchovat vlhkost nebo jako podestýlka pro dobytek. Dále se využívá také jako léčebná lázeň při léčbě kloubů.

e)jaderná energie

Uvolňuje se při štěpení atomových jader.

Výhodou je, že při štěpení prakticky nedochází k produkci skleníkových plynů, ale velkým problémem je ukládání vyhořelého paliva a možný únik radiace.

Obnovitelné zdroje energie

Jedná se o zdroje, které se přirozeně obnovují v průběhu jejich využívání, nacházejí se přirozeně v blízkosti zemského povrchu a zásoby se obnovují stejnou rychlostí, jakou jsou spotřebovávány.

a)sluneční záření

Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce.

Jedná se o energii fosilních paliv, která vznikla v dávné minulosti z rostlinné nebo živočišné biomasy (uhlí, ropa, zemní plyn). Tyto samotné produkty však jsou vyčerpatelným zdrojem energie.

b)větrná energie

Nejvíce jsou dnes využity větrné elektrárny, které využívají síly větru k roztočení vrtule (větrné turbíny), k ní je pak připojen elektrický generátor pro získání energie.

Zásadním problémem je nestálost větru.

c)vodní energie

Jedná se o technicky využitelnou potenciální, kinetickou nebo tepelnou energii veškerého vodstva na Zemi.

Jde v dnešní době o druhý nejvyužívanější zdroj energie (nejvíce využitá je přeměna ve vodních elektrárnách na elektrickou energii).

d)energie přílivu

Pro roztočení turbín ve vodní elektrárně se užívá periodické opakování přílivu a odlivu moře a tím kinetická energie rotace Země.

Výhodou je, že přiliv a odliv jsou stále předpověditelné, nevýhodou, že existuje omezený počet míst, kde může elektrárna stát.

e)geotermální energie

Jde o přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil.

Projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony.

 

f)biomasa

Jde o souhrn všech organismů (rostlin, bakterii, sinic, hub i živočichů), dělí se na biomasu sušin a sušin bez popelovin.

Energetická hodnota je stanovena buď spálením, nebo na základě podílu proteinů, cukrů a tuků.

 

 

Zastoupení jednotlivých zdrojů energie v České republice

Většina elektrické energie vyrobené a spotřebované v České republice pochází z neobnovitelných zdrojů. V roce 2013 činil tento podíl 86,63%.

Strukturu používaných zdrojů energie popisuje graf č. 1.

 

Graf č. 1: Bilance výroby elektřiny v ČR za rok 2013 podle druhu elektrárny

graf-c1.jpg

Zdroj: www.eru.cz dostupný on-line k 14. 3. 2015

            Podíl elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů dosáhl v roce 2013 hodnoty 13,17%. Zastoupení jednotlivých obnovitelných zdrojů vyjadřuje graf č. 2.

 

Graf č. 2: Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie za rok 2013

graf-c2.jpg

Zdroj: www.eru.cz dostupný on-line k 14. 3. 2015

 

Největší zastoupení si vydobylo využití bioplynu a fotovoltaických panelů. Prudký rozvoj těchto technologií v posledních deseti letech ilustruje graf č. 3.

 

graf-c3.jpg

 

Graf č. 3: Podíl výroby elektřiny z bioplynu a fotovoltaiky na hrubé domácí spotřebě v letech 2004-2013

 

Zdroj: www.eru.cz dostupný on-line k 14. 3. 2015

 

Stimulem rozvoje využití energie z obnovitelných zdrojů je ekonomická podpora ze strany státu, která se uskutečňuje zejména stanovením výkupních cen energie prostřednictvím Cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

 

 

Tabulka č. 1: Výkupní ceny elektřiny v jednotarifním pásmu provozování podle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. 11. 2014

 

Elektrárna

Výkupní cena [Kč/MWh]

Malá vodní elektrárny

2 028 – 3 230

Spalování biomasy

1 245 – 4 580

Spalování důlního plynu

2 739

Spalování bioplynu

3 550 – 4 120

Spalování skládkového a kalového plynu

1 977 – 3 206

Větrné elektrárny

1 980 – 3 853

Sluneční elektrárny z let 2006 - 2010

13 424 – 15 879

Sluneční elektrárny z let 2011 - 2013

2 529 – 8 118

Geotermální energie

3 290 – 3 356

 

Zdroj: www.eru.cz dostupný on-line k 14. 3. 2015

 

Z údajů v tabulce č. 1 a grafu č. 3 je patrné, že prudký rozvoj fotovoltaických zařízení byl způsoben zejména politickým rozhodnutím, které nerespektovalo ekonomickou náročnost výroby elektrické energie. Naproti tomu je vývoj použití technologie spalování bioplynu pozvolnější, ale ekonomicky udržitelnější. 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 18234
Měsíc: 303
Den: 5